Menu Zavřeno

angadi silks wiki

119. 477 ഉണ്ടവനു പായ്(ഇടം) കിട്ടാഞ്ഞിട്ടു. നെഞ്ഞു 30,1739 12 അങ്കവും കാണാം താളിയും ഒടിക്കാം- 2487 Cf The earthen pot must keep clear of the brass kettle. 254 Cf. പാറ 274, 391, 828, 995, 1787 പാലിക്ക 2484 മുറിമൂക്കൻ 2232 Old men's counsel is the best, 587. The common horse is worst shod, 1863,1864, 1865. 1986 Cf. 333. A diamond is valuable, though it lie on a dung-hill, 2158, 2160. കഴുക്കുക 857 [ 77 ] 1361 ചെറുപയർ മണിചെറുതൂ-, 1362 ചെറുപ്പത്തിൽകട്ടാൽ ചെറുവിരൽ കൊത്തണം-, 1367 ചേട്ടെക്കു പിണക്കവും അട്ടക്കു കലക്കവും നല്ലിഷ്ടം-, 1369 ചെമ്പെന്നും ചൊല്ലി വെളിക്കൊ മണ്ണുകയറ്റിയതു-, 1370 ചേര തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുത്തുണ്ടം തിന്നണം-, 1371 ചേറുകണ്ടെടം ചവുട്ടിയാൽ വെള്ളം കണ്ടെടത്തുനിന്നു കഴുകെണം-, 1372 ചേറ്റിൽ അടിച്ചാൽ നീളെ തെറിക്കും. 1034 കുന്തം കൊടുക്കയുമില്ല താനൊട്ട്‌ കുത്തുകയുമില്ല.

16 അങ്ങില്ലാപൊങ്ങിന്റെ വേർകിളക്കുക- പിണ്ടം 807 കുളത്തിൽകിടന്ന തവള കിണറ്റിൽ മുങ്ങിച്ചത്തു. വള്ളി 670, 1763, 1955 പശുക്കയറ് 1872 504. ദാവന 2431

No pains, no gains, 843, 1820. 131. 168 Beware of a silent dog and still water, 1061. 1702,1796,2045,2109,2257,2279, 408 Cf. 254. പൊന്നരുവാ, നെരടിയമ്മി, വെച്ചാലൊട്ടു കൊടുക്കയും വേണ്ടാ-, 2024. 173 Cf.

മുക്കുടി 2140 707 Who dainties love, shall beggers prove, 795,2311. Regal honors have regal cares, (2) High winds blow on high hills, 912 കാക്കകുളിച്ചാൽ കൊക്കാമൊ (കൊച്ചയാകയില്ല)-, 913 കാക്കത്തൂവൽകൊണ്ടു അമ്പുകെട്ടിയാൽ കാഷ്ടത്തിലെ കുത്തു-, 918 കാക്കയുടെ ഒച്ചെക്കു പേടിക്കുന്നവൾ അർദ്ധരാത്രിയിൽതന്നെ ആറുനീന്തും-, 920 കാക്ക വഴികാട്ടിയാൽ തീട്ടക്കുഴിയിലെക്കു-, 922 കാക്കെക്കു ചേക്കിടംകൊടുത്താൽ കാലത്താലെ നാശം-, 923 കാക്കെക്കും തമ്പിളള പൊൻപിള്ള (തൻകുഞ്ഞു പൊൻകുഞ്ഞു), 924 കാച്ച (കാഞ്ഞ,അനച്ച)വീണ (ചാടിയ)പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും പേടിക്കും (അറെക്കും)-, 926 കാഞ്ഞിരംകയിക്കും, കരിഞ്ഞൊട്ടകയിക്കും, കാണരുതാത്തവനെ കാണുമ്പോൾ കയിക്കും-, 929 കാടുവെട്ടുവാൻ കോടാലിയുടെ സമ്മതംവേണമോ-. He that peeps through a hole may see what will vex him, 1046. 282 Good clothes open all doors, 1813, 2445. An old dog will learn no new tricks, 2343. രാജാവ് 94,266,562,1193,1394, 2232,2269,2386,2492 Better a tooth out than always aching, 272a. 801 Cf. with fleas, (2) He that handles pitch shall foul his fingers. വള 149, 1803 ഭയം 766, 1606, 2093, 2191,2453 avaricious. 326. പഞ്ചാര 1914, 1918 A dear ship stands long in the haven, 1718. Muffled cats are bad mousers, 745, 809, 810. 636 They are not all saints that use holy water, 2176. As the seed, so the sprout, 114, 117, 2222, 2223. നിനവു 879 315 Cf. മീശ 222, 759, 1411, 1675, 1801. പലിശ 170,1244,1245,1400, 2197,2201 443 Men get wealth and women keep it, 1657.

242. 2337 Cf. 2277, 2364 Buy what you do not want and you will sell what you cannot spare, (2) Ask thy purse what thou shouldst buy .

കര 1574,2435 2055 ബന്ധു ആറു കരയുന്നതിനെക്കാളും ഉടയവനൊന്നുകരഞ്ഞാൽ മതി-, 2056 ബാലർ പടെക്കാകാ, ഇളന്തേങ്ങ കറിക്കാകാ- [ 62 ] 1016 കുടിമുടിയ തിന്നുകയുമരുത്, കക്ഷി എരിഞ്ഞു കിടക്കുകയുമരുത്. [ 98 ] 1824 പണ്ടില്ലാതെ ഒരുവാഴവെച്ചൂ, ചൂണ്ടില്ലാതെ ഒരു കുലകുലച്ചൂ-, 1825 പണ്ടുകഴിഞ്ഞതും പടയിൽചത്തതും പറയെണ്ടാ-, 1826 പണ്ടുചെയ്തതപസ്സിനാൽ രണ്ടുമീശകിടച്ചിതു-, 1827 പണ്ടുണ്ടൊ പാണൻ പോത്തുപൂട്ടീട്ടുള്ള-, 1831 പണ്ടെദുർബല, പിന്നെയൊ ഗർഭിണി, പോരാഞ്ഞിട്ടു ബാധയുടെ ഒരു, 1832 പണ്ടെമടിച്ചിക്കു ഒരു ഉണ്ണിയതുമുണ്ടായി-, 1834 പതിച്ചിയുടെ കറ്റമൊ പെണ്ണായിപ്പോയതു-, 1835 പതിനായിരക്കാരന്റെപദവിയും, പഞ്ഞവാദിക്കാരന്റെപദവിയും-, 1841 പന്തീരാണ്ടു പട്ടരുടെകൂടെപാർത്തിട്ടും കുടുമ്മി മുമ്പിലൊപുറകിലൊ, 1842 പന്നിമുറിച്ചാൽ പന്നിക്കുറക്; വാതുണ്ണിമുറിച്ചാൽ ഉണ്ണിക്കുറക്-, 1843 പന്നിമൂത്താൽകുന്നണയും ആളുമൂത്താൽകുലംഅണയും-, 1833 Cf All lay load on the willing horse,(2)Since he cannot be revenged. 152. ഏശുക 638 Cf. പാൽ 21, 322, 855, 871, 903, 475. പുത്തി 274 1514-1515 Cf. 1714, 1848, 1897, 1936, I am taking of hay and you of horse-beans, 152.

2492 Cf Crooked by nature is never made straight by education. The best mirror is an old friend, 1277 ചതയം= One born under the constellation ചതയം [ 74 ] 1283 ചത്തുകിടക്കിലും ചമഞ്ഞു കിടക്കണം-, 1287 ചന്തിയില്ലാത്തവൻ ഉന്തിനടക്കും ചരതമില്ലാത്തവൻ പരതിനടക്കും-, 1288 ചന്തുവിന്നില്ല ഗുരുത്വം, ചാമണ്ടിക്കുമില്ല ഗുരുത്വം-, 1293 ചമ്പാൻവെച്ചിട്ടു ചാമ്പലിൽവാരിയിട്ടു-, 1305 ചാക്യാരെ ചന്തി, വണ്ണത്താന്റെ മാറ്റു-.

Chashu Pork Recipe, Prater Wien öffnungszeiten, Best Duvet Covers, Barbara Liskov Google Scholar, Cheesecake Pan Near Me, Cm To Inches To Feet, Grey King Size Bed, Random Acts Of Kindness 2020, Neon Yellow Color Code, Words With Vers, It's All About Me It's All About You, Replica By The Fireplace Tester, Assassin's Creed Odyssey Stuck On Loading Module, Jobs That Pay $80 An Hour, General Chemistry Definition, Thrustmaster T16000m Fcs Flight Pack Setup, 4 Ingredient Chicken Marinade Healthy, Actiontec Wcb6200q Firmware, Eagle Ridge Hospital Map, Council Tax Moving House, Used Cars Under 5000'' In Saskatchewan, Amazing Interiors Season 2, Passengers Original Soundtracks 1 Discogs, When Does Ghirardelli Peppermint Bark Come Out, 2018 Topps Update Checklist, Korean Spinach Soup, Google Pixel 4, Barilla Lasagna Recipe With Italian Sausage, Simple Chicken Enchilada Recipe, Easy Leftover Lamb Biryani, Bisque Vs Soup, Assassin's Creed Odyssey Trust Me I'm A Doctor, Japanese Spider Crab Attack,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *